> historia - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:


> Powołanie SOB-I

> Bibliotekarze

> Współpraca z WOM
HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Bibliotekę zaczęto tworzyć już w pierwszym roku istnienia szkoły. Tuż po wojnie trudno było na ziemiach pozostających wiele wieków poza Polską o rodzime książki, a przecież i okupacja hitlerowska wyrządziła polskiej kulturze niepowetowane straty. Zalążek biblioteki szkolnej musiały więc stanowić z konieczności pozycje częściowo ofiarowane przez nauczycieli, jak również sprowadzone z różnych regionów kraju. Zachowany księgozbiór zawodowy w przeważającej części był w języku niemieckim. Pierwszym organizatorem biblioteki szkolnej, a zarazem jej kierownikiem, który zainwentaryzował zbiory, stał się dr Jan Rogowski. Właściwie geograf, lecz z racji swoich zainteresowań literackich popartych wszechstronnym humanistycznym wykształceniem oraz z powojennej konieczności został w szkole polonistą, ucząc przez wiele lat rodzimego języka. W 1947r. funkcję bibliotekarza przejęła Helena Jaworska. W tym też czasie księgozbiór powiększył się o pozycje przejęte ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Do 1951r. biblioteka mieściła się na IV piętrze w pomieszczeniach, gdzie później znajdowała się część internatu zwaną "Ali Babą". Była ona już stosunkowo dobrze wyposażona w pozycje techniczne, gorzej natomiast w literaturę piękną. O szybkim uzupełnieniu braków nie mogło być mowy, gdyż nie pozwalało na to centralne w owym czasie zaopatrywanie sieci bibliotek. Ten rodzaj zaopatrywania szkolnych bibliotek nie uwzględniał ich braków i potrzeb. Ponadto często przesyłano pozycje, na które nie było uczniowskiego popytu. Wiele lat później, ze względu na niski poziom merytoryczny wiele z nich przeznaczonych zostało na przysłowiowy przemiał. Z biegiem lat zasób książkowy uzupełniano z funduszy komitetu rodzicielskiego. W 1951r. po odłączeniu klas drogowych podzielono także księgozbiór i część książek powędrowała razem z uczniami do nowej szkoły. Jednakże wraz z połączeniem Państwowych Szkół Budownictwa z II Państwowym Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego księgozbiór powiększył się o parę tysięcy tomów. W tymże roku kolejnym bibliotekarzem został Mieczysław Drozdowski (pseudonim Leopold Gąska), który z portiera awansował na bibliotekarza. Miał on wprawdzie tylko siedem klas szkoły powszechnej, ale książki wręcz pochłaniał czytając je całymi nocami. Jako ciekawostkę można również podać fakt, iż znany pisarz Bogdan Drozdowski był jego bliskim krewnym. Pan Drozdowski jako pierwszy rozpoczął rozprowadzanie podręczników i kolportaż nowości książkowych, w znacznym stopniu wpływając na oczytanie i poziom wiedzy uczniów. W tym okresie lokum dla biblioteki znajdowało się na III piętrze w dzisiejszej sali nr 72.
Kiedy w 1958r. Mieczysław Drozdowski wyjechał z Bytomia, Kierownictwo nad biblioteką objęła Maria Zaleska. Księgozbiór przeniesiono do pomieszczenia na I piętrze. Od 1971r. bibliotekarstwem trudniła się Apolonia Wolska. Ilość książek w tym czasie wzrosła do ponad 16tys. woluminów. Na początku 1973r. biblioteka znalazła ostateczne lokum. Jest nim kilka pomieszczeń I piętra w lewym skrzydle budynku szkolnego. Równocześnie powstała czytelnia czasopism.
W 1983r. pracę w bibliotece podjęła mgr Krytyna Herudzińska. Od tego czasu rozpoczęte zostały działania zmierzające do uporządkowania księgozbioru według klasyfikacji międzynarodowej UKD. Równolegle powstał katalog rzeczowy podporządkowany tym samym normom. Szczególnie zostały rozbudowane i wyeksponowane działy księgozbioru związane z kierunkami kształcenia. Umożliwia to potencjalnemu czytelnikowi sprawne dotarcie do poszukiwanych pozycji książkowych. Utworzone zostały również katalogi pomocnicze: norm technicznych, księgozbioru podręcznego, tytułowy dla beletrystyki, serii wydawniczych, zbiorów specjalnych oraz taśm video. W celu rozbudowania warsztatu informacyjnego zaczęły powstawać kartoteki: osobowa i zagadnieniowa.
Ponieważ biblioteka powinna pełnić rolę dydaktyczną wprowadzono w ramach programu nauczania zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. Nowy przedmiot obowiązujący w cyklu nauczania miał przygotować ucznia do umiejętnego korzystania ze źródeł wiedzy i sprawnego posługiwania się różnego typu katalogami i kartotekami w placówkach o różnym charakterze. Pojęcie takie wymagało wykonania wielu pomocy. Plansze i ekspozycje dotyczące historii pisma, książki, bibliotek i terminologii biblioznawczej służą realizacji powyższych celów, popularyzują wiedzę związaną z zagadnieniami informacji naukowo-technicznej. Ze względu na rozbudowany warsztat informacyjny biblioteka prezentowana była uczestnikom kursów kwalifikacyjnych i doskonalących organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, w latach 1993-2000.
W bibliotece odbywały się również zebrania nauczycieli bibliotekarzy z terenu Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa oraz Chorzowa organizowanych przez doradców metodycznych: mgr Zofię Konsek oraz mgr Urszulę Wołczyk. W ramach tych zebrań prezentowany był dorobek biblioteki.
Od 1982r. współużytkownikiem księgozbioru było Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudniające swojego bibliotekarza. Biblioteki prowadziły oddzielną działalność w zakresie ewidencji księgozbioru, ale korzystały z tych samych pomieszczeń i zbiorów. Modernizacja lokalu prowadzona była przy udziale finansowym Centrum. Adaptacja części korytarza rozszerzyła zaplecze magazynowe biblioteki.
Obecne księgozbiór PSB liczy 21 tysięcy woluminów. Zbiory biblioteki wzbogacone są również o taśmy video, płyty CD/DVD wykorzystywane w charakterze pomocy dydaktycznych do różnych przedmiotów.
Oprócz obsługi czytelnika w bibliotece można skorzystać z komputerów podłączonych do Internetu. Warsztat informacyjny staje się doskonalszy.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego